.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Nâng cao công tác Xây dựng Đảng về đạo đức tác phong gắn liền với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp

Thứ Sáu, 05/11/2021|09:27

Hiện nay, cùng với nhiều thuận lợi, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng mang đến không ít thách thức cho nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh đó, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức đã được chính thức đề cập trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Một trong những thành tựu của nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Đại hội nêu là “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Bài học đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XII cũng liên quan đến nội dung này: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Như vậy, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các chỉ thị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều quy định khác, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Đại hội XIII cũng đặt vấn đề cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Đó là phải “tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Đặt ra vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là Đảng ta đã nhìn nhận có những vấn đề chưa ổn về mặt đạo đức của Đảng nói chung và của một bộ phận cán bộ, đảng viên nói riêng. Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta đã nhận rõ những biểu hiện suy thoái về nhiều mặt, trong đó có vấn đề đạo đức, cần phải được quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục. “Thực tế hiện nay cho thấy, càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, lại càng phải xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là một trong bốn mục tiêu bảo đảm thành công đối với công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu”. Bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là đại biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc, nên Đảng phải là đạo đức, là văn minh. Điều này đã được Người nêu từ hơn nửa thế kỷ trước và đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong ngành xăng dầu, giai đoạn 2020 - 2025, Petrolimex phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử: giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, chiến tranh thương mại, cạnh tranh trong nước khốc liệt, biến đổi khí hậu... Đặc biệt, năm 2021, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát mạnh trên thế giới và trong nước đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex bị ảnh hưởng đáng kể trong tất cả các lĩnh vực: kinh doanh phân phối xăng dầu, nhiên liệu hàng không, vận tải, hóa dầu, gas, và các dịch vụ phụ trợ khác.

Xăng dầu là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc biệt, gắn liền không chỉ bài toán năng lượng mà còn là chuỗi giá trị kinh tế trong chiến lược phát triển đất nước, liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo sự tự chủ về nhiên liệu, đảm bảo nguồn năng lượng sạch, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành kinh tế. Giải bài toán khắc phục những khó khăn của ngành trở thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị lâu dài của đất nước.

Trước tình hình trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Tập đoàn: “Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Petrolimex Hà Nội bám sát việc nâng cao công tác xây dựng Đảng về phẩm chất đạo đức:

Như chúng ta đã biết, Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Bởi trên thực tế, mỗi người ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình; vì vậy, nhìn thẳng vào con người mình, thấy rõ cái hay, cái tốt để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu để khắc phục.

Cùng với đó, để xây dựng Đảng về đạo đức đạt kết quả như mong muốn, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần phải trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phải biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn. Đảng phải kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, nhất là xuyên tạc, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bao gồm tập trung dân chủ (nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng), tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (nguyên tắc lãnh đạo của Đảng), tự phê bình và phê bình (nguyên tắc sinh hoạt của Đảng), kỷ luật nghiêm minh và tự giác (là quy luật phát triển sức mạnh của Đảng), đoàn kết thống nhất trong Đảng (là nguyên tắc quan trọng của Đảng)…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, các cấp ủy kịp thời đưa ra các Nghị quyết chỉ đạo triển khai các vấn đề trọng tâm, có tính chất quyết định đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; đổi mới về hình thức, chủ động, sáng tạo về nội dung sinh hoạt, đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư trong sinh hoạt Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công ty về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, quy hoạch nhằm phát huy tối đa năng lực, vai trò của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, tinh gọn đáp ứng yêu cầu quản lý trước mắt và quy hoạch thay thế khi cần. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phù hợp thực tiễn, phát huy hiệu quả kiểm tra đối với công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Triển khai các thủ tục để phát triển đảng viên theo kế hoạch đã đề ra.

Song song đó, quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Trong đó, yêu cầu về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên là suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng... Yêu cầu về năng lực của cán bộ, đảng viên là phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt… Trong việc giữ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân, mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân; phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Những năm qua, xác định vị trí là Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; tiếp nhận, đảm bảo nguồn xăng dầu cho 11 Công ty trực thuộc Petrolimex tại khu vực phía Bắc; dự trữ xăng dầu quốc gia và đảm bảo xăng dầu cho an ninh quốc phòng - vai trò đầu tàu cả nước về mọi mặt, Đảng bộ Công ty xăng dầu khu vực I, Petrolimex Hà Nội luôn chủ động, tiên phong thực hiện các chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn đồng thời sâu sát mọi hoạt động của Công ty để kịp thời lãnh đạo khi có tình hình mới.  

Với công tác phát triển nguồn nhân lực - một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác này tiếp tục theo đuổi hướng quản trị hiện đại, dựa trên nền tảng doanh nghiệp quản trị minh bạch, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và áp dụng khoa học công nghệ, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng để ứng dụng được các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu. Theo đó, công ty sát sao vấn đề nguồn nhân lực trên 3 góc độ: số lượng, chất lượng và cơ cấu.  

Tại Petrolimex Hà Nội hiện nay, với trên 1.700 CBCNV được đào tạo đúng chuyên ngành, trong việc tuyển mới đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty cũng quán triệt quan điểm “cốt tinh không cốt đa”, không tuyển nhiều mà chỉ cốt tuyển người giỏi việc, yêu nghề. Điều này không chỉ đáp ứng hiệu quả công việc mà còn phù hợp chủ trương tinh giản đội ngũ, tăng cường khoa học công nghệ trong hoạt động của Công ty. Hiệu quả được thể hiện đặc biệt rõ rệt tại những cửa hàng xăng dầu có hàm lượng công nghệ cao, cửa hàng tích hợp một số dịch vụ khác. Số lượng cán bộ, nhân viên không nhiều nhưng hoạt động luôn mang lại hiệu quả cao.

Về mặt chất lượng, công ty thực hiện chủ trương của Đảng bộ Tập đoàn “Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành”. Theo đó, 100% cán bộ công nhân viên toàn Công ty được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có bộ phận chịu trách nhiệm riêng với khung chương trình, hoạt động; có kiểm tra, đánh giá, khen thưởng - kỉ luật cụ thể. Đó là cơ sở để Công ty khẳng định chất lượng nhân sự và giám sát công tác bảo vệ thương hiệu.

Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, Đảng bộ Công ty cũng nhận định rằng lĩnh vực xăng dầu có đặc điểm kỹ thuật và công nghệ sản xuất là tiên tiến, hiện đại nên yêu cầu phải sử dụng lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật được đào tạo cơ bản và trải qua kiểm nghiệm thực tiễn. Vì vậy, luôn chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo đó, Công ty triển khai đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và cán bộ nguồn; các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cử lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhân sự tham dự đầy đủ, hiệu quả các chương trình đào tạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Đáng ghi nhận là đội ngũ lãnh đạo luôn có ý thức tự đào tạo, tự bồi dưỡng về cả chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức, phẩm chất chính trị, trở thành tấm gương cho các cán bộ và công nhân viên Công ty. Ngoài ra, không chỉ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực hiện có, Công ty cũng có các chiến lược mới nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, phương thức mới để tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng dựa vào hiệu quả công việc... Tất cả được xác định là chìa khóa cho thành công và phát triển bền vững cho Petrolimex Hà Nội trong tương lai.

Nguyễn Hồng Thái - Chi bộ Đông Anh, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Khu vực 1

.
.
.
.