.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 12/2012

Thứ Ba, 08/01/2013|08:34

Sáng 4/1, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Đảng bộ Khối; dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ 2013; dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2013; dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác năm 2012; Kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên trong Ban Thường vụ…

Theo báo cáo doanh thu của các đơn vị trực thuộc Khối cho thấy ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn, thách thức, năm qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong Khối đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả, tiết giảm đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tích cực tham gia bình ổn giá cả, thị trường, tham gia giữ ổn định nền kinh tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội, thể hiện được vai trò là lực lượng chủ đạo giúp Chính phủ điều tiết kinh tế vĩ mô.

Các cấp ủy Đảng trong Khối đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Chính phủ và đề ra chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, triển khai thực hiện theo các chuyên đề, tạo chuyển biến quan trọng trong Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, vai trò của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc được khẳng định và chất lượng lãnh đạo từng bước được nâng lên. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được đẩy mạnh và từng bước đi vào thực chất, có kết quả tốt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định của Trung ương. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới, phát huy dân chủ, văn hóa doanh nghiệp. Vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy. Các mặt công tác Đảng ở cơ sở đi vào nền nếp, phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách ở các đảng bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đưa ra một số mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cũng như những kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp trong Khối ổn định sản xuất kinh doanh trong năm 2013. Hội nghị đã xác định chủ đề công tác năm 2013 phù hợp với đặc điểm tình hình và sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối.

Lan Hương

.
.
.
.