.
.

Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Thứ Hai, 24/10/2022|10:03

Ngày 07/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022). 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó góp phần tăng cường, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường các hoạt động đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.