.
.
Đại dịch Covid-19 là cú sốc y tế mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt lên nền kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, giai đoạn khốc liệt của làn sóng dịch Covid-19 diễn ra khiến các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội từng khu vực, địa phương, giãn cách triệt để trong thời gian kéo dài đã "đóng băng" chưa từng có trong tiền lệ, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống người dân và doanh nghiệp. Nhiều công ty, nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất kể cả của các hộ gia đình đều phải ngừng hoạt động để chống dịch, nền kinh tế bị đứt gãy khiến từng dòng người lũ lượt bỏ phố về quê, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ phải loay hoay tìm cách sinh tồn. Đại dịch cũng đem đến nhiều mất mát về sinh mạng, tổn thương về tinh thần cùng như những gánh nặng cho xã hội.
.
Phát huy sức mạnh nội lực từ các phong trào thi đua nội bộ
Hành trình lịch sử 35 năm kể từ ngày thành lập đã khắc ghi những dấu mốc phát triển rực rỡ, thăng hoa của Agribank, khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng chủ lực trên thị trường tài chính trong nước với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Dấu ấn thành công đó của Agribank có sự đóng góp không nhỏ từ các phong trào thi đua nội bộ. Đây không chỉ là chất keo gắn kết thành viên trong tổ chức mà còn là sợi dây kết nối sức mạnh tập thể, kiến tạo nên văn hóa khác biệt tại Agribank.
.
Xóa đói, giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Ngân hàng Agribank có vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tuy nhiên, lợi dụng một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác này, các thế lực thù địch đã đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, chúng ta cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ, khẳng định vai trò không thể phủ nhận của Agribank trong thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo tại Việt Nam.
.
Dấu ấn mở đường và hành trình đưa Nghị quyết
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng định hướng rõ: "Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…". Trước những thành tựu, thách thức và cơ hội phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những chủ trương lớn, nhất quán, tạo ra sự chuyển đổi mang tính cách mạng về tư duy trong nông nghiệp, để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề mấu chốt trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của nước ta, cũng là tiền đề quan trọng mở đường cho những cơ chế, chính sách thiết thực, nâng tầm "Tam nông" trong giai đoạn mới.
.
Dấu ấn mở đường và hành trình đưa Nghị quyết
Trong thập niên đầu thế kỷ XXI, Việt Nam về cơ bản vẫn là một nước nghèo, kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp sản xuất nhỏ. Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành một nước công nghiệp, GDP bình quân nhân khẩu đạt trên 2.000 USD. Đây là mục tiêu rất cao, muốn đạt được cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành sản xuất và dịch vụ, trong đó nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới, đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và lao động xã hội.
.
Dấu ấn mở đường và hành trình đưa Nghị quyết
Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn khẳng định tầm vóc to lớn và hệ trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, điều này đã được khẳng định sâu sắc trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh" và "Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện". Trong hệ tư tưởng của Người luôn coi trọng nông dân và coi phát triển nông nghiệp là một tất yếu khách quan, là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp khác. Điều này đã được minh chứng rõ nét qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là thành quả lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong suốt 93 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2023), nhất là sau 78 năm kể từ ngày thành lập nước (02/09/1945 - 02/09/2023) và hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
.
Agribank và những giải pháp đưa nghị quyết 19-NQ/TW vào cuộc sống
Kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ngành Ngân hàng cùng với các bộ, ngành đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế. Trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thị trường, Đảng bộ Agribank đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đưa nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đi vào cuộc sống.
.
Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ thương hiệu Agribank trước sự phát triển của công nghệ số
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là một nội dung nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng bộ Agribank đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực, chủ động trong "cuộc chiến" này, đặc biệt là trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, chủ chốt và cơ quan chức năng, cán bộ, nhân viên thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; luôn nêu cao cảnh giác, chủ động nhận diện, có biện pháp đấu tranh ngăn ngừa tích cực, hiệu quả các quan điểm sai trái, giữ vững niềm tin của nhân dân.
.
Suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Người thường xuyên căn dặn: "Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước; đảng viên đi trước, làng nước theo sau"; "Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Bởi thế ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định một trong những phương thức lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng, đó là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết, khi toàn đảng đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn theo tinh thần các Nghị quyết góp phần vào sự thành công Đại hội XIII, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế tại Agribank đã chứng minh điều đó. Và người đứng đầu phải là người thực hành nêu gương đầu tiên: "Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ".
.
Trong tình hình kinh tế và xã hội có nhiều biến động đã tác động trực tiếp đến tâm tư nguyện vọng của đảng viên, người lao động. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động đã được Đảng ủy Agribank chi nhánh Trà Vinh đặc biệt quan tâm.
.
.
.
.
.
.