.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức

Thứ Năm, 23/11/2023|13:43

Kỳ 5: Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những nội dung cơ bản của công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất. Nhận thức đúng vai trò của công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, trước tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động, dẫn đến giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, đã đặt ra nhiều thách thức lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng. Chính vào thời điểm này, rất cần phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty trong lao động sản xuất để tạo ra hiệu quả kinh tế cũng như tiết giảm được chi phí cho đơn vị.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, của ngành, Đảng Uỷ Công ty xác định đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Đảng uỷ Công ty đã có những chủ trương, giải pháp tích cực, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đạt được kết quả thiết thực, góp phần hợp lý hoá quy trình sản xuất kinh doanh, vận hành lưới điện, giảm chi phí, tiết kiệm nhân lực, vật tư, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân cũng như đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Để định hướng công tác nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công ty được triển khai mạnh mẽ và duy trì liên tục, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị triển khai; đồng thời, yêu cầu Chi bộ các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đưa nội dung phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể.

Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-NĐDH ngày 27/5/2019 về việc thành lập Hội đồng Tiểu ban xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, hợp lý hóa trong sản xuất; xét duyệt các sáng kiến; đánh giá lợi ích thu được do việc áp dụng sáng kiến đã được công nhận và đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất phù hợp, đạt tiêu chuẩn cấp Tổng công ty để được cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, để góp phần hỗ trợ CBCNV thực hiện các công tác liên quan đến đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất trong Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ngày17/10/2021 Công ty đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-NDDH về việc thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

	Nỗ lực vượt qua khó khăn, đội ngũ CBNCNV Công ty đã chủ động, sáng tạo, phát huy tốt khả năng, nghiên cứu được nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Nỗ lực vượt qua khó khăn, đội ngũ CBNCNV Công ty đã chủ động, sáng tạo, phát huy tốt khả năng, nghiên cứu được nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò, tính hiệu quả của hoạt động này trong các lĩnh vực công tác; phổ biến các công trình nghiên cứu, các sáng kiến mới; tiến hành kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Song song đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, người lao động đăng ký, triển khai thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phân công cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong thực hiện Phong trào, Công ty lựa chọn các cán bộ, đảng viên, ngườii lao động có trình độ chuyên môn cao làm nòng cốt; lấy chất lượng, hiệu quả công tác này làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua hằng năm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao để tạo động lực, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho toàn thể CBCNV Công ty.

Phong trào đẩy mạnh sáng tạo trong lao động sản xuất của công ty nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên. Qua đó, đưa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào sâu rộng tại các đơn vị trong toàn Công ty.

Anh Lê Thành Long – Kỹ thuật viên phân xưởng Quản lý Vận hành Cảng  (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1
Anh Lê Thành Long – Kỹ thuật viên phân xưởng Quản lý Vận hành Cảng (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1

Chính sự nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; tinh thần nêu gương của cấp ủy Đảng cùng với niềm đam mê lao động đã thôi thúc CBCNV trong toàn Công ty sáng tạo nhiều ý tưởng mang tính thực tiễn cao. Thực hiện phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tính đến ngày 31/7/2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã được xét duyệt và công nhận 113/112 sáng kiến được phân bổ. Những đề tài được công nhận đã và đang áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh trong Công ty, mang lại hiệu của to lớn: làm lợi kinh tế cho đơn vị, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động.

Kết quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải những năm qua có ý nghĩa thực tiễn cao, khẳng định trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty. Nhiều năm liền, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 được nhận Giấy khen Giải nhất của Tổng công ty Phát điện 1 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuât, hợp lý hóa sản xuất”.

Ông Nguyễn Văn Long, Đảng ủy viên – Quyền giám đốc Công ty chia sẻ: Năm 2023, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Công ty phát động phong trào lao động sáng tạo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, việc tiết kiệm, tiết giảm chi phí được quán triệt đến từng bộ phận, cá nhân thông qua việc giao chi phí kế hoạch hằng năm; trong các buổi đối thoại người lao động, việc tiết kiệm, tiết giảm chi phí được xem là chủ đề chính để thảo luận. Chính nhờ sự sâu sát và quyết liệt đó, nhiều sáng kiến, cải tiến giúp tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nhiều giải pháp tiết kiệm đã ra đời, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Điển hình như: “Giải pháp chống tắc xỉ cho các sensor giám sát ngọn lửa vòi đốt than DH1”, giải pháp đã được đưa vào sử dụng cho hệ thống các sensor giám sát ngọn lửa vòi đốt than Lò S2/DH1 tại các vòi: D1, E1, F1, D2, E2. Giải pháp tự thông thổi đã giảm thiểu được quá trình đóng xỉ bám tại các vòi của sensor. Tín hiệu ngọn lửa vòi đốt được truyền về hệ thống ổn định giúp quá trình giám sát đốt cháy than được liên tục và ổn định hơn. Hạn chế các hư hỏng của dây quang sensor do đóng tắc xỉ ảnh hưởng đến lưu lượng gió làm mát cho các dây quang. Tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Hạn chế quá trình vệ sinh xỉ của ống dẫn quang, tiết kiệm nguồn nhân lực sửa chữa mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác. Đưa công tác quản lý hoạt động sáng kiến thành nề nếp, gắn với công tác quản lý kỹ thuật. Thường xuyên động viên, khơi dậy tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu ứng dụng KHCN trong SXKD.

Đồng thời, gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nội dung thi đua, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả.”

Chi bộ Văn phòng, Đảng ủy bộ phận

Công ty nhiệt điện duyên hải

.
.
.
.