.
.

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước" của Đảng ủy Khối DNTW

Thứ Hai, 04/05/2015|12:57

Ngày 25/4/2015, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký, ban hành Kế hoạch số 93 - KH/ĐUK về việc Tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách  tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”. Sau đây là toàn văn Kế hoạch.

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số: 93 - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách

tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

------------

Năm 1988, "Nghị quyết 10” của Bộ Chính trị được ban hành từ sáng kiến "Khoán hộ", một sáng kiến ra đời trong thực tiễn cải tiến công tác quản lý lao động hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết 10 cùng với Khoán 10 đã dẫn đến tháo bỏ sự kìm hãm của cơ chế quản lý lạc hậu, tạo động lực đưa Việt Nam bao năm thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Khoán 10 là biểu tượng thành công của đổi mới trong nông nghiệp tại nước ta, là kết quả đổi mới cơ chế, chính sách do Đảng ta lãnh đạo và phát huy sáng kiến, trí tuệ từ thực tiễn cơ sở.

Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có sự phát triển vượt bậc, nước ta đã ra khỏi danh sách các quốc gia nghèo của thế giới, nhưng các động lực phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp cũng đang suy giảm, vượt qua bẫy thu nhập trung bình đang là thách thức mới với nước ta. Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là cơ hội để toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia hiến kế, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng từ thực tiễn sinh động tại cơ sở để giúp cho Đảng có những quyết sách đúng đắn, đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế và cho các doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 33 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, gần 1100 tổ chức cơ sở đảng, hơn 8 vạn đảng viên, trên 1 triệu người lao động, đang đảm nhiệm ở những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đất nước. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đang quản lý những nguồn lực rất lớn của đất nước, chiếm trên 90% tổng số vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp và đóng góp hàng năm gần 40% nguồn thu ngân sách quốc gia. Việc tạo động lực nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy các nguồn lực của các doanh nghiệp trong Khối có ý nghĩa quan trọng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần tái cơ cấu thành công nền kinh tế nước ta.

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (công văn số 10207-CV/VPTW ngày 20/4/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng); thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương về việc đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XII của Đảng; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và trong xã hội để hiến kế, đóng góp các ý tưởng đột phá tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. 

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách để tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững, đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát động cuộc vận động từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong và ngoài Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Quy trình bình chọn và trao giải thưởng ở các cấp phải đảm bảo khoa học, khách quan và đúng tiến độ, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1.     Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô:

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho phát triển sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2. Hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp:

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp đặc biệt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp:

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ THAM GIA

1. Đối tượng:

 Các cá nhân hoặc tập thể thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và mọi cá nhân, tập thể bên ngoài Đảng bộ Khối đều được hoan nghênh tham gia Cuộc vận động này và gửi các hiến kế, đề xuất.

2. Hình thức:

a/ Hình thức hiến kế gồm các thể loại sau:

- Các kế sách phát triển, các công trình, đề tài nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới, mô hình phát triển kinh tế quốc gia, ngành, địa phương có khả năng tạo sự đột phá, tạo động lực mới cho phát triển.

- Các ý tưởng sáng tạo, có triển vọng tạo sự đột phá phát triển cho nền kinh tế quốc gia, ngành, địa phương hoặc cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

- Các giải pháp quản lý, kinh tế, kỹ thuật tạo sự đột phá phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

b/ Cách thức tham gia hiến kế:

- Các tác giả thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi hiến kế về đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Các tác giả thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trong đảng bộ Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành gửi hiến kế về đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành.

- Các tác giả khác gửi hiến kế trực tiếp về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (381 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội).

3. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” (theo mẫu);

- Lý lịch trích ngang của tác giả, các tác giả;

- Bản thuyết minh tóm tắt bằng tiếng Việt và báo cáo chi tiết công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp.

- Văn bản đề nghị của đảng ủy trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương hoặc đảng ủy Khối Doanh nghiệp địa phương (với các hồ sơ đã tham gia và được chọn lựa tại địa phương hoặc các đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương).

IV.THỜI GIAN, QUY TRÌNH BÌNH CHỌN:

1. Thời gian:

Cuộc vận động được thực hiện từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (quý I/2016). Thời gian gửi các hiến kế tham dự Cuộc vận động như sau:

- Thời hạn gửi hiến kế về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: trước ngày 30/11/2015.

- Thời hạn gửi hiến kế về đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và về đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành: do các đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành qui định.

- Thời hạn các đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành gửi hồ sơ các hiến kế đã được chọn lựa về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: trước ngày 30/11/2015 (có khuyến khích, khen thưởng các đơn vị gửi hồ sơ sớm).

2. Quy trình bình chọn, thể lệ:

- Các đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành tiếp nhận, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện hồ sơ và tổ chức vòng bình chọn cấp của mình, trao giải cho các hiến kế tốt nhất thuộc tất cả các nhóm nội dung. Riêng các hiến kế tốt nhất thuộc nhóm nội dung 1, 3 (mục II, Kế hoạch này) được gửi tham dự vòng bình chọn toàn quốc tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thành lập Hội đồng bình chọn và tổ chức bình chọn, trao giải cho các hiến kế tốt nhất thuộc nhóm nội dung 1, 3 (mục II, Kế hoạch này).

- Việc bình chọn, trao giải được thực hiện theo Thể lệ bình chọn riêng, do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành. Thể lệ và mọi thông tin liên quan đến Cuộc vận động được đăng tải trên website của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tại địa chỉ: doanhnghieptrunguong.vn

V. KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng:

1.1. Cấp Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

a/ Giải thưởng cho các tác giả hiến kế:

- 01 giải Đặc biệt: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- 01 giải Nhất: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- 03 giải Nhì: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- 5 giải Ba: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- 40 giải Khuyến khích: gồm Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.

b/ Giải thưởng cho các đảng bộ:

Giải thưởng cho các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng uỷ Khối Doanh nghiệp địa phương triển khai tốt Cuộc vận động, có nhiều hiến kế và có hiến kế đoạt giải cao. Số lượng giải thưởng do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quyết định căn cứ theo kết quả triển khai thực tế Cuộc vận động tại các đơn vị. Hình thức khen thưởng gồm các giải thưởng như sau:

- Giải Nhất: tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- Giải Nhì: tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- Giải Ba: tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

- Giải Khuyến khích: tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối.

1.2. Cấp Đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp địa phương:

Do các đảng uỷ trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và đảng uỷ Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành qui định.

2. Phát huy, sử dụng các hiến kế

- Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như xem xét chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng, triển khai.

- Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ được xem xét bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, cũng như xem xét triển khai trong công tác của Đảng bộ Khối.

- Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ được xem xét triển khai trong hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối.

- Các nội dung hiến kế hay, có giá trị sau khi được các cấp có thẩm quyền quyết định trao thưởng sẽ được chọn lựa đăng tải, giới thiệu trên các báo, tạp chí của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và báo chí khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

- Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng ban; Lập các tổ giúp việc Ban chỉ đạo để triển khai các nội dung công việc cụ thể của Cuộc vận động,

- Ban hành Thể lệ bình chọn và thành lập Hội đồng bình chọn gồm đại diện Đảng uỷ Khối, các ban, bộ, ngành có liên quan và một số nhà khoa học, chuyên gia tín. 

- Tổng hợp những hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề xuất đưa vào nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Tổ chức tiếp thu các hiến kế liên quan đến Đảng bộ Khối để bổ sung vào báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối trình tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là thường trực Cuộc vận động, phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối thực hiện kế hoạch.

2. Các đảng ủy trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát động Cuộc vận động. Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng bình chọn. Tổ chức tôn vinh, tuyên dương ở cấp mình.

- Mỗi đơn vị lựa chọn các hiến kế có giá trị gửi về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tham gia bình chọn, trao giải thưởng.

3. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các địa phương:

- Đề nghị hưởng ứng, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát động Cuộc vận động. Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng bình chọn. Tổ chức tôn vinh, tuyên dương ở cấp mình.

- Mỗi đơn vị lựa chọn các hiến kế có giá trị vĩ mô gửi về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tham gia bình chọn, trao giải thưởng.

Căn cứ kế hoạch này, các đảng ủy trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

- Ban cán sự đảng Chính phủ;

- Các Ban đảng Trung ương;

- VP TW, VP Tổng Bí thư, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, VP Quốc hội, UBKT QH;

- Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành liên quan;

- Các tỉnh, thành uỷ;

- Thường trực ĐUK;

- Các Đảng ủy trực thuộc;

- Các Ban, đơn vị của ĐUK;

- Đảng ủy Khối DN các tỉnh, thành phố;

- Lưu Văn phòng ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Bùi Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.