.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chủ Nhật, 28/07/2019|19:39

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều ngày 26/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối,  chủ trì hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị và thông báo toàn văn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Bí thư.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng ủy Khối.

Về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ Khối, các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá, nêu bật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy bám sát Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành để ban hành chức năng, nhiệm vụ các cấp ủy cấp trên cơ sở, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ và các văn bản của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và đúng theo các quy định của Trung ương. Triển khai quán triệt Nghị quyết, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tiền phong gương mẫu, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sắp xếp mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị khó khăn. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Ðảng.

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các doanh nghiệp đã triển khai tích cực, khẩn trương đề án tái cơ cấu được Chính phủ phê duyệt. Năng lực quản trị doanh nghiệp từng bước được nâng cao, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên; vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối được khẳng định; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.

Các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng do Trung ương ban hành đã đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn trong các đảng bộ doanh nghiệp, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi khi thực hiện. Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ trong Khối; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất kiến nghị bổ sung thêm các nhóm nội dung vào Quy định thi hành Điều lệ Đảng về 4 vấn đề: đảng viên; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ Khối; tổ chức cơ sở đảng và khen thưởng, kỷ luật. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là, Ban Chấp hành đã thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối. Về một số nội dung đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất đề xuất một số nội dung, đề nghị Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Trung ương xem xét, cho ý kiến.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo kết quả bước đầu về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung báo cáo, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, công tác tổ chức, nhân sự, việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để cụ thể hóa thực hiện ở các cấp ủy đảng; việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý những vấn đề phát sinh. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định theo hướng giảm đầu mối, giảm cán bộ lãnh đạo quản lý, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp tại các cơ quan hợp nhất; đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục hoàn thành việc hợp nhất theo hướng dẫn của Trung ương.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã chỉ ra một trong ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy cơ quan, đơn vị”. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ và cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, việc quy đinh cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ là cần thiết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung, nghiên cứu, thảo luận dự thảo Quy định về “Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Hiện nay tổ chức đảng các doanh nghiệp trong Khối có 2 mô hình là đảng bộ toàn doanh nghiệp (11 đơn vị) và đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp (22 đơn vị). Cấp ủy trong đảng bộ toàn doanh nghiệp lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ (cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý) của doanh nghiệp, trong khi cấp ủy tại các đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp lãnh đạo công tác cán bộ lãnh đạo quản lý tại các chi nhánh, công ty, đơn vị thành viên trực thuộc doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương. Mặt khác, công tác cán bộ cấp ủy tại các tổ chức đảng của chi nhánh, công ty, đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương thì do cấp ủy địa phương quản lý. Do vậy, cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối tại các đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ không toàn doanh nghiệp trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có tính thực tiễn cao vào các nội dung cụ thể trong dự thảo Quy định như: đối tượng áp dung; phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc chung về xác định thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; các nội dung cụ thể trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nhất trí và thống nhất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được của các cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trên từng cương vị công tác của mình, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

P,V

 

.
.
.
.