.
.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

Thứ Tư, 21/08/2019|10:28

Sáng ngày 20/8, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Văn Châu -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu chỉ đạo phiên họp.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quyết định thành lập tiểu ban Văn kiện, giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là cơ quan thường trực.

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: kế hoạch hoạt động của Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định nguyên tắc, chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban; quyết định thành lập tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, Tiểu ban Văn kiện sẽ tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hướng dẫn thảo luận ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội; Hướng dẫn, gợi ý chuẩn bị các bài tham luận; biên tập và tham mưu các bài tham luận tại các phiên họp của Đại hội; Thông báo nhanh kết quả Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Kết luận phiên họp thứ nhất, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu các thành viên trong Tiểu ban tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

TH

 

.
.
.
.