.
.

Hướng dẫn bình chọn các công trình, sản phẩm, dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015

Thứ Ba, 10/11/2015|16:53

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số 01 -HD/ ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

Bình chọn các công trình, sản phẩm, dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015 chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng

 

Thực hiện Kế hoạch số 87 - KH/ĐUK ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Phát động phong trào thi đua và vinh danh các công trình, sản phẩm có chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức Chương trình Lễ tôn vinh các công trình, sản phẩm, dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2010 -2015 và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 -2015 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; dự kiến chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 11/2015.

Để tổ chức buổi lễ thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn việc bình chọn các công trình, sản phẩm, dịch vụ  đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm lựa chọn được các công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015.

- Việc lựa chọn đảm bảo tính khách quan, toàn diện, công bằng, khoa học, chính xác, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo động lực mới trong phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng:

 1.1. Tập thể

Các đơn vị có công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được khởi công, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 và hoàn thành trước tháng 12/2015.

1.2. Cá nhân

Cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (cụ thể: trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đơn vị).

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Đối với công trình, sản phẩm, dịch vụ

(1). Các công trình: Là các công trình có đóng góp to lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, các công trình trọng điểm quốc gia, có tính chiến lược với phát triển kinh tế đất nước.

(2). Các sản phẩm tiêu biểu: Là các sản phẩm do doanh nghiệp trực tiếp nghiên cứu, sản xuất tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống, kinh tế - xã hội của đất nước.

(3). Các dịch vụ tiêu biểu của doanh nghiệp: Là các dịch vụ phục vụ dân sinh và xã hội đã được người tiêu dùng và xã hội ghi nhận.

(4). Các đóng góp cụ thể của doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại các huyện nghèo mà doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ và các công trình, đóng góp khác về an sinh xã hội trong nhiệm kỳ.

Các công trình, sản phẩm, dịch vụ đến thời gian tôn vinh vẫn đang tiếp tục phát huy được hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Số lượng: do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định các công trình, sản phẩm cụ thể do các đảng ủy đề nghị.

2.2. Đối với cá nhân

- Cá nhân được tôn vinh đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

(1). Có 03 năm là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên hoặc có Huân chương từ Lao động hạng Ba trở lên (từ năm 2011 đến nay).

(2). Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả trong lao động sản xuất đã được cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

(3). Có hành động xả thân cao đẹp: cứu người, cứu tài sản của nhà nước… đã được đơn vị hoặc cấp trên khen thưởng.

- Số lượng:

+ Đối với Đảng bộ có dưới 500 đảng viên: 01 đồng chí.

+ Đối với Đảng bộ có trên 500 đảng viên: chọn số lượng ít hơn hoặc bằng 0,10% số đảng viên toàn đảng bộ.

+ Các đối tượng  thuộc tiêu chuẩn (2), (3) không tính vào tỷ lệ đại biểu của đảng bộ.

3. Hồ sơ, thời gian gửi hồ sơ:

3.1. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị tuyên dương của các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Khối kèm theo danh sách trích ngang.

- Đối với công trình, sản phẩm, dịch vụ: Báo cáo hiệu quả của các công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước (độ dài không quá 1/2 trang A4, bao gồm các nội dung: tên công trình, sản phẩm, dịch vụ với tổng mức đầu tư, đơn vị thực hiện, thời gian khởi công, thời gian hoàn thành, hiệu quả trên các mặt chính trị-kinh tế-xã hội- an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp); bản phô tô các quyết định khen thưởng, giấy chứng nhận của  của các bộ, ban, ngành đối với công trình (nếu có); hình ảnh, tư liệu về các công trình, sản phẩm, dịch vụ (file ảnh, video).

- Đối với cá nhân: Bản báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của doanh nghiệp (gồm: Bản chi tiết và bản tóm tắt (bản tóm tắt không quá 1/2 trang đánh máy, khổ A4); kèm theo 02 ảnh màu 4x6; hình ảnh, tư liệu (file ảnh và video).

3.2. Thời gian gửi hồ sơ:

Thời gian gửi hồ sơ về Ban Tuyên giáo để tổng hợp: Trước ngày 15/11/2015 (Hồ sơ gửi sau ngày 15/11/2015 sẽ không xem xét).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Khối 

- Tổ chức bình chọn theo nội dung hướng dẫn này và gửi văn bản đề nghị về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo).

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Chương trình Lễ tôn vinh trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2. Đảng ủy Khối

- Thành lập Ban Tổ chức và các tổ giúp việc cho Ban Tổ chức thực hiện chương trình này.

- Tổng hợp kết quả bình chọn từ đề nghị của các đơn vị trong Khối.

- Căn cứ vào tiêu chí bình chọn, đề xuất các đối tượng đủ tiêu chuẩn để Ban Tổ chức Lễ tôn vinh bình chọn, trình Ban Thường vụ ra quyết định công nhận, khen thưởng.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp thành tích của các công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015.

- Tổ chức Lễ tôn vinh các công trình, sản phẩm, dịch vụ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và cá nhân điển hình tiên tiến Khối Doanh nghiệp Trung ương, giai đoạn 2011 – 2015.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh (truyền hình trực tiếp trên VTV).

- Giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng và các Ban, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức thực hiện tốt hoạt động có ý nghĩa này.

Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối khẩn trương triển khai có chất lượng, đúng tiến độ.

 

 Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);

- Ban Thi đua Khen thưởng TW;

- Thường trực ĐUK;

- Các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối;

- Các Đảng ủy trực thuộc;

- Lưu VP ĐUK.

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Bùi Văn Cường

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.