.
.
MobiFone giới thiệu dịch vụ 5G thương mại
Vừa qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức giới thiệu dịch vụ 5G thương mại "MobiFone chào 5G - mở tương lai". Đến nay, MobiFone đã hoàn tất các quy trình triển khai công nghệ 5G, phát sóng thử nghiệm thương mại và đảm bảo vùng phủ 5G tại TP. Hồ Chí Minh theo giấy phép của Bộ Thông tin & Truyền thông.
.
Khi cuộc Cách mạng 4.0 đang từng bước thay đổi cách thức thế giới vận hành thì những doanh nghiệp trong ngành viễn thông như MobiFone càng phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội để dẫn dắt thị trường. Một trong những yếu tố giúp MobiFone tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng tập khách hàng và phát triển thị phần là phải tự chủ mạng truyền dẫn quang để kinh doanh các dịch vụ trên nền di động băng rộng.
.
Đảng bộ Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng quyết tâm chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, vận hành khai thác trên mạng MobiFone
Năm 2020, Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (Trung tâm NOC) - Tổng công ty Viễn thông MobiFone đánh dấu mốc chặng đường phát triển 05 năm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý, giám sát, điều hành, vận hành, khai thác mạng lưới nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Xu hướng chuyển đổi sử dụng công nghệ mới trên nền tảng số đang diễn ra một cách nhanh chóng trên hầu hết các lĩnh vực, đòi hỏi các nhà cung cấp phải thích nghi và điều chỉnh nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Để thích nghi trong tình hình mới, Trung tâm NOC luôn chủ động tiếp cận, thay đổi, nắm bắt và triển khai kịp thời góp phần vào quá trình dịch chuyển của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong hành trình chuyển đổi số, hòa trong sự phát triển chung của đất nước.
.
Đảng bộ Trung tâm Đo kiểm, sửa chữa thiết bị MobiFone quyết tâm hiện thực hóa công tác tự chủ sản xuất thiết bị mang thương hiệu MobiFone
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng, số lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi mô hình kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhanh và hiệu quả hơn để tồn tại và phát triển.
.
Học tập phong cách
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "tư duy độc lập" là hoạt động trí óc, là sự suy nghĩ của một cá nhân, không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều. "Tự chủ" là chủ động trong suy nghĩ và hành động của mình. "Sáng tạo" là vận dụng đúng quy luật chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù, là tìm tòi, đề xuất những cái mới để có thể trả lời được những đòi hỏi của cuộc sống đặt ra. Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chính hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) MobiFone luôn xem tư tưởng "Tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo" chính là kim chỉ nam cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh mới – lĩnh vực Công nghệ thông tin.
.
Đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tinh gọn - chuyên nghiệp - hiệu quả
Theo sát chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Đảng ủy Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung đã có những bước đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II. Đại hội đã được chuẩn bị tinh gọn, triển khai hiệu quả, tiết kiệm cả về chi phí, thời gian và nhân sự; ứng dụng các tiến bộ của công nghệ, chuyên nghiệp, trang trọng, ý nghĩa, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.
.
Đảng ủy Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6: Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo triển khai kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mới
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương và khu vực.
.
Công đoàn MobiFone thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Đảng ủy MobiFone), sự tạo điều kiện thuận lợi của chuyên môn; Công đoàn MobiFone đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục để người lao động chấp hành tốt mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước;đặc biệt là việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý, vận động đoàn viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng năm.
.
Công đoàn TCT Viễn thông MobiFone: Những
Năm 2020 là thời điểm đánh dấu sự chuyển đổi số mạnh mẽ của TCT Viễn thông MobiFone, qua đó tự tin bước vào thập kỷ mới với những mục tiêu lớn. Bên cạnh việc tập trung toàn diện cho mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, các phong trào thi đua được Công đoàn MobiFone phát động đã và đang trở thành những "lực đẩy lò xo" để mỗi đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và quyết tâm cao.
.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng văn hóa MobiFone
Với nỗ lực tạo sự gắn kết giữa công tác chính trị, tư tưởng với văn hóa "chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình", Tổng công ty Viễn thông MobiFone đang từng bước chuyển mình trong cuộc cách mạng 4.0, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể để hướng tới trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên số.
.
.
.
.
.
.