.
.

Đảng ủy Khối DNTW tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Chủ Nhật, 18/01/2015|13:26

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực và cán bộ chuyên trách công tác đảng của các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2014, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, qua đó vai trò, vị trí và uy tín của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng được khẳng định và nâng cao. Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; bám sát và nắm chắc tình hình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; phối hợp tham mưu xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Khối đã ban hành 4 nghị quyết, 6 kết luận, 4 chỉ thị, 40 chương trình kế hoạch, 23 đề án tờ trình, 8 hướng dẫn, 54 báo cáo và nhiều quyết định, văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, các các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng như: Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối"; về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Khối DNTW”; Kết luận về "Tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Kết luận về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam"; Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng”; Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014-2015”…

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014.

Trong năm qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để định hướng và hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Hội nghị "Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2015"; Hội thảo "Phát huy vai trò của Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đồng thời, đã thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối từng tháng, từng quý để chỉ đạo sát sao. Lần đầu tiên tổ chức Lễ Tuyên dương 244 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tổ chức Hội nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp toàn quốc. Công bố biểu trưng, logo của Đảng ủy Khối; ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. Đảng ủy Khối tiếp tục ký Quy chế phối hợp công tác với ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên được củng cố và nâng cao về chất; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đi vào thiết thực, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp; xây dựng và ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy - HĐTV/ HĐQT - tổng giám đốc đã kịp thời khắc phục khó khăn trong công tác điều hành, lãnh đạo. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các đảng bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo cũng nêu rõ, mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ trong doanh nghiệp. Hầu hết cấp ủy viên đều kiêm nhiệm; cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về kiến thức doanh nghiệp và nghiệp vụ công tác đảng. Việc quán triệt các nghị quyết của Đảng chưa được đổi mới; chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng còn hạn chế, chưa sát thực tiễn, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Trong quy hoạch, bố trí cán bộ chuyên môn chưa đồng bộ với kiện toàn cấp ủy; tình trạng hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt còn diễn ra. Việc sinh hoạt đảng ở một số nơi còn mang tính hình thức, trong tự phê bình và phê bình tính chiến đấu chưa cao...

Tại Hội nghị, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cũng như các cấp ủy đảng trực thuộc đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng, chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong quá trình cổ phần hóa; đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp cổ phần.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2014 trong công tác xây dựng Đảng của Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Nêu rõ, năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phân tích rõ những khó khăn, đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của cấp ủy nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cụ thể hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa các mặt công tác của Đảng theo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Đồng thời, cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy từ Cơ quan Đảng ủy Khối đến các cơ quan chuyên trách làm công tác Đảng tại doanh nghiệp, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong các doanh nghiệp; Xây dựng lề lối làm việc, tác phong công tác khoa học, sâu, sát thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn với công tác kiểm tra chuyên môn để phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm từ khi mới xuất hiện. Đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhau” theo hướng mở rộng thị trường, ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trước mắt, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính; về văn kiện đại hội đảng; chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng; về lộ trình, thời hạn thực hiện đề án tái cơ cấu…, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề; đồng thời giao các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối tổng hợp để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thanh Tùng

 

.
.
.
.