.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2019
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2019.
.
Kết quả thi tuyển công chức vào Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện Kế hoạch số 27 - KH/BĐNTW, ngày 22/11/2016 của Ban Đối ngoại Trung ương về tuyển dụng công chức, trên cơ sở đề nghị và sự phối hợp của các cơ quan, Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Đối ngoại Trung ương đã hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi tuyển công chức cho Ban Đối ngoại Trung ương và một số cơ quan Đảng ở Trung ương. Ngày 24/1/2017, Ban Đối ngoại Trung ương gửi Công văn số 3533 - CV/BĐNTW thông báo tổng hợp kết quả thi của các thí sinh đăng ký thi vào Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thi tuyển công chức năm 2016.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo bổ sung về việc tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2014.
.
Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp ban, phòng đối với một số ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối
Ngày 06/8/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Đề án số 07 - ĐA/ĐUK "Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp ban, phòng đối với một số ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối".
.
Ngày 26/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ra Thông báo thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng.
.
Ngày 15/3/2010, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải cụ thể Nghị định.
.
Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)
.
Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)
.
Ngày 26/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ra Thông báo thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014. Theo đó, thi tuyển công chức: 25 người; thi tuyển lãnh đạo cấp phòng, ban: 05 người.
.
.
.
.
.
.