.
.
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024
Ngày 04/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai niệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động
Ngày 07/12, Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
.
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp - góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Ngày 06/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cở sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Theo Hồ Chủ tịch, "dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho" (bài báo "Dân vận" của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z, ngày 15/10/1949). Cũng theo Hồ Chí Minh, "công tác dân vận" là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng.
.
Ngày 06/10, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 189-CV/BDVĐUK về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và Đề cương tuyên truyền.
.
Ngày 23/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kết luận số 459-KL/ĐUK về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
.
Ngày 06/92023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát hành Công văn 1778-CV/ĐUK về quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và Nghị định 59/2023/NĐ-CP.
.
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 07/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
.
.
.
.
.
.