.
.
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2024
Ngày 17/5/2024, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và học tập Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp".
.
Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
Ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
.
Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm
Ngày 28/07, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 3 điểm cầu. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Đảng ủy SCIC quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Ngày 08/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
.
Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc SCIC
Ngày 28/2/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố Quyết định số 268/QĐ-TTg, ngày 23/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc SCIC. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐTV giữ chức vụ Tổng Giám đốc SCIC.
.
Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 14/1/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM.
.
Lợi nhuận sau thuế của SCIC tăng hơn 2,5 lần
Con số lợi nhuận trên được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) công bố trong buổi làm việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này trong năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 diễn ra ngày 12/1, tại Hà Nội.
.
Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và báo cáo tóm tắt chuyên đề về "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.
.
CƠ CHẾ BẢO VỆ, KHUYẾN KHÍCH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá là việc cán bộ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, quyết đoán trong hành động; dám đi đầu, đổi mới, loại bỏ cái cũ, lạc hậu, những điều không còn phù hợp; khơi thông điểm nghẽn để bứt phá, giải quyết những vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, trong quá trình phát triển, có những quy định, chính sách đôi khi chưa bao trùm hết, chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống, thậm chí được coi là lạc hậu, gây kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.
.
.
.
.
.
.