.
.
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2018
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2018.
.
BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2018
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
.
BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9/2018
Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2018.
.
.
.
.
.
.