.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 52 - HD/BTGTW, ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; căn cứ đặc điểm hoạt động của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các lớp cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:
.
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52 – HD/BTGTW, ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
.
Từ ngày 26/12/2011 đến ngày 31/12/2011, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã tiến hành Hội nghị lần thứ tư và ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 13-NQ/TW: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/TGTW, ngày 19/1/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn như sau:
.
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
(ĐUKDNTW) - Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có công văn gửi các đơn vị trong Khối về Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành để giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối nhận thức sâu sắc về thân thế,sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các đảng bộ của các tập đoàn, ngân hàng, tổng công ty lớn, giữ vị trí then chốt của nền kinh tế. Trong Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng vừa qua đã khẳng định các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước và là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết nền kinh tế. Trong tình hình hiện nay, để các doanh nghiệp trong Khối phát huy vai trò then chốt của mình trong thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; căn cứ đặc điểm hoạt động của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:
.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015
.
 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị Khóa XI về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối; Căn cứ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các lớp cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng như sau:
.
 HƯỚNG DẪN:  Về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp  về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  
.
.
.
.
.
.