.
.
Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 08/04/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/ĐUK Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về
Ngày 07/01/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 07 - NQ/ĐUK về "Nhiệm vụ công tác năm 2014".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05 - NQ/ĐUK về "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương"
.
Nghị quyết số 03 - NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Ngày 25/11/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/ĐUK. Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngày 27/9/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK "Về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014 - 2015
Ngày 14/5/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 08 - CT/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014 - 2015.
.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về việc lãnh đạo tổ chức và thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014
Ngày 10/3/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 05 - CT/ĐUK Về việc lãnh đạo tổ chức và thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014.
.
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 03/01/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 13 - KL/ĐUK Về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
.
.
.
.
.