.
.
Ngày 25/4/2015, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký, ban hành Kế hoạch số 93 - KH/ĐUK về việc Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Sau đây là toàn văn Kế hoạch.
.
Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương
Ngày 03/10/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2949 - QĐ/ĐUK Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" và các văn bản hướng dẫn thi hành.
.
Bảng tổng hợp kết quả thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2014
.
Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2014
Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2014
.
Hội đồng Tuyển dụng công chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ; thời gian, địa điểm thi tuyển công chức năm 2014.
.
Ngày 16/10/2014, Hội đồng Tuyển dụng công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Thông báo Danh sách thí sinh và thời gian, địa điểm sơ tuyển kỳ thi công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2014.
.
Hội đồng thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Nội quy, quy chế kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014.
.
Ngày 26/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30 - HD/ĐUK về Quy trình, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cho ý kiến về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
.
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Quyết định số 2934 - QĐ/ĐUK ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
.
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2933 - QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy định "Chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức, lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
.
.
.
.
.