.
.
Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhằm tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 246-CV/ĐUK, ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
.
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triệu tập "Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Ngày 22/3/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối về đăng ký kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
.
Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), ngày 01/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04 - KH/ĐUK về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
.
Ngày 05/02/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 114 -CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021.
.
Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 16-CV/BTGĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
.
Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 07/12/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 54-CV/ĐUK, đề nghị các đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tuyên giáo.
.
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì kỳ họp.
.
.
.
.
.
.