.
.
Ngày 26/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30 - HD/ĐUK về Quy trình, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cho ý kiến về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
.
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Quyết định số 2934 - QĐ/ĐUK ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
.
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2933 - QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy định "Chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức, lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
.
Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 08/04/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/ĐUK Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về
Ngày 07/01/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 07 - NQ/ĐUK về "Nhiệm vụ công tác năm 2014".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 05 - NQ/ĐUK về "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW
Ngày 06/12/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương"
.
Nghị quyết số 03 - NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Ngày 25/11/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/ĐUK. Sau đây là toàn văn Nghị quyết.
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngày 27/9/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK "Về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
.
.
.
.
.
.