.
.
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 2189 - CV/ĐUK "V/v thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024".
.
Ngày 12/4/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 310 - CV/BCĐ35 V/v hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
.
Ngày 13/10/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Ngày 30/9/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK về thực hiện các tiêu chí đánh giá và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025.
.
Ngày 07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 893 - CV/ĐUK "V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay".
.
Ngày 12/7/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.
.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 17/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 320-CV/ĐUK về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
.
Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 16/6/2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Ngày 14/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản số 317-CV/ĐUK về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.
.
.
.
.
.
.