.
.
Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 17/7/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
.
Nghị quyết của Đảng ủy Khối
Ngày 17/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020.
.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thi tuyển công chức năm 2016.
.
Quy định về việc xét tặng Kỷ niệm chương
Ngày 31/8/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy định số 04-QĐ/ĐUK về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam".
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triệu tập "Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II" như sau:
.
Ngày 06/8/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy chế bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước".
.
Để phù hợp với yêu cầu thực tế và kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quy định bổ sung một số nội dung về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam".
.
Ngày 25/4/2015, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký, ban hành Kế hoạch số 93 - KH/ĐUK về việc Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Sau đây là toàn văn Kế hoạch.
.
Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương
Ngày 03/10/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2949 - QĐ/ĐUK Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" và các văn bản hướng dẫn thi hành.
.
.
.
.
.
.