.
.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 17/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 320-CV/ĐUK về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
.
Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 16/6/2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Ngày 14/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành văn bản số 317-CV/ĐUK về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.
.
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Ngày 07/6/2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
.
Ngày 20/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản số 281 - CV/ĐUK "V/v tăng cường lãnh đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai".
.
Ngày 11/5/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 76-CV/BTGĐUK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhằm tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 246-CV/ĐUK, ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
.
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triệu tập "Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
.
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
.
.
.
.
.